در آستانه تاسوعای حسینی از سوی یک فرد نیکوکار یک نفر شتر به مرکز مددکاری کوثر اهداء نمود که طبق روال معمول ، مرکز در اولین فرصت ممکنه قربانی یاد شده را تقسیم، بسته بندی و بین خانواده های مستمند تحت پوشش توزیع خواهد کرد.