درصورتی که خیرین و نیکوکاران ارجمند قصد اهداء و یا انجام قربانی گوسفند / عقیقه و یا ذبح مرغ دارید مرکز مددکاری کوثر درخدمت شما عزیزان نوعدوست برای انجام وظیفه و حمایت معیشتی از اقشار آسیب پذیر در منطقه زینبیه است.

منطقه زینبیه – مددکاری کوثر – ذبح مرغ – قربانی گوسفند – گوسفند عقیقه – غذای گرم نذری – مددکاری کوثر – کمک نقدی – اقلام واثاثیه مازاد منزل – عقیقه