در تاریخ 8 و 9 خردادماه چهار راس گوسفند قربانی و عقیقه به مرکز مددکاری کوثر اهداء شد تا در اختیار نیازمندان تحت پوشش عزیز در منطقه زینبیه قرار گیرد. از یگانه عالم توفیقات روز افزون همه بانیان امور خیر را مسئلت می نماییم.

مددکاری کوثر # نذر # گوسفند قربانی # عقیقه # طبخ وتوزیع # منطقه زینبیه # مرغ نذری # کوثر # تحت پوشش # عقیقه # مددکاری کوثر