طی هفته اول تیرماه 99 از سوی پنج خانواده مومن و نوعدوست جمعا 5 راس گوسفند عقیقه به مرکز مددکاری کوثر سفارش داده شد که پس از طی تشریفات و مستحبات مربوطه در قالب آبگوشت طبخ و بین خانواده های فقیر و نیازمند تحت پوشش کوثر در منطقه زینبیه توزیع خواهد شد. انشاا.. که همه این عزیزان نیکوکار حاجت روا باشند.