از سوی پنج خیر معتقد، شش راس گوسفند عقیقه به نیت فرزندان دلنبد این خانواده های مورد اشاره تقدیم مرکز مددکاری کوثر گردید که طبق خواست واراده این عزیزان طبخ و بین خانواده های نیازمند تحت پوشش کوثر درمنطقه زینبیه توزیع شد.

منطقه زینبیه – خیریه – عقیقه – مددکاری کوثر – نذر – نیازمند – کمک – غذا- طبخ وتوزیع – مددکاری کوثر