طی دو روز گذشته از سوی سه خانواده مومن و معتقد جمعاً سه راس گوسفند عقیقه تقدیم مرکز مددکاری کوثر گردید که بسته های گوشت آنها به همراه پک های مواد غذایی تقدیم خانواده های نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه شد.

مددکاری کوثر – منطقه زینبیه – قربانی – نذری – منطقه زینبیه – گوسفند عقیقه – کوثر – نذورات – عقیقه