پیرو اجرای طرح موفق خونه به خونه ( جمع آوری اقلام و وسائل مازاد همشهریان) کماکان مرکز مددکاری کوثر در خدمت شما مردم خیر و نوعدوست برای جمع آوری و بازتوزیع این اقلام و کالاها بین خانواده های نیازمند و مستمند میباشد.

نیازمند – اقلام مازاد – کالاها – مددکاری کوثر – وسائل – کمک – طرح – خونه به خونه – حمایت – منطقه زینبیه – کوثر – خیریه- اهداء – وسائل – کوثر – مازاد – منطقه زینبیه – کمک – مددکاری کوثر- تماس – کوثر