بمنظور امکان بهره مندی و برخورداری خانواده های مستمند و آسیب پذیر در منطقه زینبیه از شما خیرین نوعدوست طلب کمک و استمداد داریم . بدیهی است فقر و نیاز این خانواده های مستضعف تحت پوشش مددکاری کوثر برای خیریه محرز و به اثبات رسیده است.

مددکاری کوثر – کمک – اثاثیه مازاد منزل – اقلام مازاد – وسائل اضافی – مددکاری کوثر – حمل ونقل با مرکز کوثر است – منطقه زینبیه – نیازمند – مددکاری کوثر