با التفات به مجوز قانونی و اجازه شرعی ، مرکز مددکاری کوثر همچون سنوات قبل آمادگی دارد نسبت به اخذ مبلغ فطریه و کفاره روزه اقدام تا آنرا در اختیار افراد مستمند واجد شرایط قرار دهد.

مددکاری کوثر – فطریه – کفاره – کوثر – کمک – وجوه شرعی – روزه – رمضان – مددکاری کوثر – فطریه – کفاره روزه – رمضان – مددکاری کوثر – افطاری – خیریه – منطقه زینبیه – کوثر