– بدانیدکه محبوب ترین مومنان نزد خداوند کسی است که مومن تهیدستی رادر امور مادی و زندگی اش یاری رساند.                        امام علی (ع)