– امکان پرداخت آنلاین از طریق سایت مرکز

– واریز مستقیم کمک های نقدی به شماره حساب های مرکز 

بانک رسالت ؛   کد شعبه ۱۰ – شماره حساب : ۱۰۵۶۵۶۵۶۴۱ –  شماره کارت  ۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۰۲۲۳۲۳ 

  شماره شبا :  رسالت  ۲۴۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۵۶۵۶۵۶۴۰۰۱ IR

 بانک ملت : کد شعبه ۹۲۳۴۶ – شماره حساب :۷۵۳۲۲۳۲۲۳۳ – شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۸۲۴۰۷۰۶۷

شماره شبا : IR 070120000000007532232233

 

– کمک نقدی از طریق اشتراک کارت های احسان کوثر ( پرداخت مبالغ نقدی مشخص در دامنه های زمانی متعهد شده با تکمیل و تحویل کارت احسان کوثر )

– کمک از طریق صندو ق های صدقات کوثر ( خانگی – عمومی )

–  تحویل کلیه وسائل و اقلام غیر نقدی / مازاد خانواده به مرکز

– تحویل نذورات ( گوسفند قربانی ، عقیقه ، اقلام ومواد غذایی و… ) و وجوه شرعی ( ردمظالم ، صدقه ، فطریه ،خمس و زکات ، نذر و … )

– ارائه وکالت کسر ازحقوق ، ازسوی کارکنان گروه صنعتی انتخاب و کارکنان بنیاد آلاء و یا توسط سایر کارکنان دوایر و دستگاه های اداری و صنعتی کشور.