– چهارچیزازگنج های نیکوکاری است: پنهان داشتن حاجت، صدقه پنهانی، نهان داشتن درد، نهان داشتن مصیبت              امام باقر (ع)