*نیکی و صدقه ، فقر را از بین می برد و بر عمر می افزاید و هفتاد نوع بلا را دفع می کند.                                               امام باقر (ع)

*هیچ بنده ای به کیفری بزرگتر از سخت دلی کیفر نشد .                                                                                                امام باقر (ع)