مرکز مددکاری کوثر با توجه به دستورات رسیده در طول تیرماه سالجاری جمعا پنج راس گوسفند عقیقه سفارش داده شده را طبخ و در قالب حدود ۶۰۰ پرس آبگوشت بین تعدادی از خانواده های نیازمند ومستمند تحت پوشش توزیع نمود. 

گوسفند عقیقه × مستمند × مددکاری کوثر × آبگوشت عقیقه