مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هرچند در طبیعت او نباشد.

خوشرفتاری ، گشاده دستی به اندازه ، وغیرتی همراه با خویشتن داری .                              تحف العقول  امام صادق (ع)