در روز شنبه ۲۶ بهمن ماه از سوی یک فرد خیر بنام آقای الهی ۷۰ پرس غذای گرم ( چلو کباب) به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که بلا فاصله بین شماری از خانواده های مستمند تحت پوشش توزیع شد.