نظر به در پیش بودن عید سعید قربان ، همچون سنوات گذشته مرکز مددکاری کوثر در خدمت نیکوکاران ارجمند جهت انجام نذر گوسفند قربانی شما خیرین معتقد و خداجوی است . بدیهی است بسته های گوشت قربانی بین خانواده های بی بضاعت و نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع خواهد شد.  

لازم به ذکراست مرکز مددکاری کوثر بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر از افراد نیازمند و بی بضاعت منطقه زینبیه را سالهاست تحت پوشش و سرپرستی خود دارد.

مددکاری کوثر # گوسفند قربانی # عید قربان # خانواده های بی بضاعت و نیازمند